ارائه الگوی ساختاری سرمایه اجتماعی براساس هویت دینی و سرمایه روانشناختی در بینمعلمان شهر سنندج

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

24

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_282

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی است، اما این مفهوم ریشه در روابطاجتماعی نوع بشر دارد. امروزه این امر مسلم است که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی تنها با وجود سرمایه اجتماعی شکل می گیرد بر همین اساس پژوه حاضر با هدف ارائه الگوی ساختاری سرمایه اجتماعی بر اساس هویت دینی و سرمایه روانشناختی در بین معلمان شهر سنندج انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی بود کلیه معلمان سنندج به تعداد ۳۰۰ نفر می باشد؛ که در سال ۹۸ مشغول به کار بودند تشکیل می دادند. به علت محدودیت جامعه آماری نمونه آماری برابربا آن در نظر گرفته شد، سپس از روش نمونه گیری انتخاب در دسترس استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعاتدر این تحقیق از روشکتابخانه ای و شیوه های میدانی استفاده شد؛ برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هایاستاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد که در مدل تنها مسیر هویت دینی بر سرمایه روان شناختی معنادار است ودیگر فرضیات رد شدند.

Authors

ساحلفلاح
ساحل فلاح

گروه روان شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران