نقش تجربه قبل از مصرف در ارزش درک شده برندهای خودروهای چینیبا رویکرد تجربه مصرف کنندگان از بازارهای نوظهور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANTIMARKETING22_013

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تئوری نقاط تماس برند و تئوری تجربه برند به منظور بررسی تاثیر مرکب تجربه قبل از مصرف در زمینه ارزش درک شده مصرف کننده و اولویت برند برای مطالعه تجربه مصرف خودروهای چینی در کشور ایران در سال ۱۴۰۰ مورد اجرا قرار گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده است و تکنیک مورد استفاده در این پژوهش نیز، ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری مورد نظر نیز، شامل مصرف کنندگان خودروهای چینی در شهر مشهد می باشد.نتایج: یافته ها نشان می دهدکه تجربه مطلوب فعالیتهای ارتباطات بازاریابی خودروهای با برندکشور چین در طول مرحله قبل از مصرف به پاسخهای مثبت برای افزایش اولویت برند اشاره نموده است که مستقیما به ارزش درک شده و غیرمستقیم به وفاداری برند کمک می کند.مفهوم سازی ارزیابی مبتنی بر مصرف از ارزش درک شده برندهای خودروهای چینی در این مطالعه شامل بررسی تجربه قبل از مصرف می باشد.یافته ها به درک بهتر تاثیر نقاط مختلف تماس بر توسعه دارایی برند در هر دو مرحله مصرف و قبل از مصرف از دیدگاه مدیریت برند کمک نموده و دستورالعملهایی را برای تخصیص منابع در برنامه های مختلف ترکیب بازاریابی ارائه می دهند.

Keywords:

تجربه قبل از مصرف – خودروهای چینی - ارزش درک شده مشتریان - وفاداری برند

Authors

حسن عباسی

President of Ryan Diesel Iranian Company