بررسی ارتباط بین استرس شغلی بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء شهر تایباد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANTIMARKETING22_014

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

شغل هر فرد به عنوان عامل تشکیل دهنده هویت اجتماعی و از منابع مهم تنیدگی به شمار می آید.انجمن ملی آمریکا پرستاری را جزو ۴۰ حرفه با شیوع بالای بیماری های مربوط به استرس معرفی کرده است در این میان پرسنل اورژانس بیمارستانی با محیط های استرس زایی همچون اماکن های پر از مجروح، بیماران بدحال و غیره روبرو هستند که کار کردن در آن بسیار دشوار است و بر روی کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که عوامل مهم و متعددی نظیر وضعیت جسمی و روانی بر آن تاثیر می گذارد از سویی استرس شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش بهره وری در سازمان ها است.هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین استرس شغلی بر کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان تایباد می باشد.این پژوهش به صورت مقطعی بر روی ۵۰ نفر از کادر پرستار شاغل در بیمارستان انجام شد.پرستاران پرسشنامه استرس شغلی HSE و همچنین در ادامه پرسشنامه کیفیت زندگی ویرو و شریورن را تکمیل کردند.و سپس داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است.نتایج نشان می دهد که استرس شغلی در بین پرستاران شیوع بالایی داشت به طوری که در مطالعه انجام شده ۲/۱۴ % از پرستاران کیفیت زندگی مطلوب، ۸/۶۱ % پرستاران کیفیت زندگی متوسط و ۲۴ % کیفیت زندگی نامطلوب را تجربه می کنند.پرستاران پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شریورن و پرسشنامه استرس شغلی HSE را تکمیل کردند و سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.پژوهش های انجام شده نشان داد که میزان استرس شغلی در کادر پرستاری قابل توجه بوده و رابطه واضح و معنی داری با بخش محل کار وجود دارد که بر کیفیت زندگی آنان تاثیر می گذارد.

Keywords:

استرس شغلی – کیفیت زندگی - پرستاران