پیش بینی اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی بر اساس معنویت ادراک شده و هویت معنوی مادران دارای فرزند با نیاز های ویژه در دوران کرونا

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

37

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف پیش بینی اضطراب کرونا و نگرانی سلامتی بر اساس معنویت ادراک شده و هویت معنوی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه در دوران کرونا انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه مادران دانش آموزان با نیاز ویژه شهر سمنان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به تعداد ۲۰۰ نفر بود. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان ۱۲۷ نفر در نظر گرفته شد و بااستفاده از روش دردسترس و پرسشنامه مجازی اجرا شد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های اضطراب کرونای علی پور و همکاران (۱۳۹۸)، نگرانی سلامتی اسپات و دوش (۱۹۹۸)، معنویت ادراک شده رید (۱۹۸۲) و هویت معنوی راهپیما و همکاران (۱۳۹۳) گردآوری و با استفاده از آزمون رگرسیون و با SPSS ۲۴ تحلیل شد. نتایج نشان داد که ۴ درصد از تغییرات اضطراب کرونا و ۸ درصد از تغییرات نگرانی سلامت می تواند توسط معنویت ادراک شده تبیین شود. براساس نتایج این آزمون معنویت ادراک شده با ضریب ۰/۲۳۳- در کاهش اضطراب کرونا و با ضریب ۰/۳۰۲- در کاهش نگرانی سلامتی تاثیر دارد (۰/۰۱< p). همچنین ۸ درصد از تغییرات اضطراب کرونا و ۸ درصد از تغییرات نگرانی سلامت می تواند توسط هویت معنوی تبیین شود. براساس نتایج این آزمون باورهای اخلاقی با ضریب ۰/۲۲۹- در کاهش اضطراب کرونا (۰/۰۱< p) و با ضریب ۰/۲۲۹- در کاهش نگرانی سلامتی (۰/۰۵< p) و باورهای ماورایی با ضریب ۰/۳۲۴- در کاهش اضطراب کرونا و با ضریب ۰/۳۷۹- در کاهش نگرانی سلامتی (۰/۰۱< p) در مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه در دوران کرونا تاثیر دارد.

Authors

زهرا قدس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، آموزگار کودکان استثنایی شاهرود

شهنازنوحی
شهناز نوحی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود