بررسی رابطه بین سبک های هویت و سلامت روان دانش آموزان پسر شهر کرمانشاه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_078

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت و سلامت روان در بین دانش آموزان پسر شهر کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان شهر کرمانشاه می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ۳۶۰ دانش آموز بعنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و سلامت روان عمومی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته های نشان می دهد که سبک هویت اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری با سلامت روان دانش آموزان داشته اما سبک های هنجاری و سردرگم یا اجتنابی رابطه منفی و معناداری با سلامت روان دانش آموزان دارند. همچنین یافته ها حاکی از آنست که سبک هویت اطلاعاتی می تواند سلامت روان دانش آموزان را پیش بینی کند.

Authors

آرش فتاحی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه