بررسی رابطه بین تاب آوری هیجانی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه در دوران پاندمی کرونا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_095

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تاب آوری هیجانی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه در دوران پاندمی کرونا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه ناحیه ۳ شهر کرمانشاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در دوران پاندمی کرونا بودند «تعداد ۹۷۸۲ نفر از دانش آموزان (۵۱۴۶ پسر و ۴۶۳۶ دختر) در مدارس دولتی، ۱۶۴۳ نفر (۷۰۴ پسر و ۹۳۹ دختر) در مدارس غیردولتی و ۴۳۰۷ نفر (۲۸۱۷ پسر و ۱۳۹۰ دختر) در مدارس هنرستان مشغول به تحصیل هستند». حجم نمونه در این تحقیق شامل ۳۷۵ نفر از دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه بودند که باتوجه به جدول مورگان تخمین زده شدند و بوسیله روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه توانمندی های اجتماعی- هیجانی تاب آوری دورنر و مرل (۲۰۱۱) و پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی احمدی و همکاران (۱۳۹۵). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه همزمان و آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تاب آوری هیجانی شامل خودتنظیمی، توانمندی اجتماعی و مسئولیت پذیری، پیش بینی کننده معناداری برای متغیر اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه می باشند و در سطح معناداری ۰/۰۱ به ترتیب با ضرایب بتا ۰/۱۸-و ۰/۳۳-، ۰/۲۵ اعتیاد به شبکه های اجتماعی را در دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه به صورت منفی پیش بینی کرده اند، ولی متغیر همدلی توان پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی را در دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه نداشته است.

Keywords:

تاب آوری هیجانی , اعتیاد به شبکه های اجتماعی , شهر کرمانشاه , پاندمی کرونا

Authors

مهدی سهامی بیستونی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور گرگان، ایران

جعفر شعبانی

استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران