بررسی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس تمایل به فضای مجازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_116

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر مبنای اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان فردوس بود. جامعه شامل دانش آموزان ابتدایی دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۹ بود. از تعداد کل دانش آموزان ۸۰۴ نفر؛ ۱۹۱ نفر(۱۰۰ دانش آموز دختر و ۹۱ دانش آموز پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی و اعتیاد به فضای مجازی پاسخ دادند. یافته ها نشان داده که ۱۶درصد واریانس اشتیاق تحصیلی به واسطه اعتیاد به اینترنت قابل تبیین است. شایسته است برنامه های مداخلاتی برای بهبود اعتیاد به فضای مجازی دانش آموزان در دستور کار قرارگیرد.

Authors

مهین واحدی بورخیلی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران