ارتباط ذهن آگاهی و تاب آوری روانی با عاطفه مثبت در معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_134

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط ذهن آگاهی و تاب آوری روانی با عاطفه مثبت در معلمان زن متاهل مقطع ابتدایی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ۲۰۰ نفر از معلمان زن متاهل مقاطع ابتدایی شهرستان تالش در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس ذهن آگاهی والاچ و همکاران (۲۰۰۶)،، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و مقیاس عاطفه مثبت واتسون و همکاران (۱۹۸۹) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل گردید. نتایج همبستگی نشان داد که ارتباط ذهن آگاهی و تاب آوری روانی با سطح عواطف مثبت معلمان مثبت و معنادار است. تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر تاب آوری سهم بالایی از متغیر عواطف مثبت را پیش بینی می کند. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت معلمانی که دارای مهارت ذهن آگاهی بالایی بوده و از تاب آوری بالایی برخوردارند عواطف مثبت بیشتری را تجربه خواهند کرد.

Authors

فریبا احمدی رزدار

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

فوزیه پورحمیدچروده

کارشناسی علوم تربیتی، واحد تالش، دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران