پیش بینی امیدواری دانشجویان متاهل بر اساس راهبردهای مقابله ای و ذهن آگاهی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

21

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_142

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی امیدواری دانشجویان متاهل بر اساس راهبردهای مقابله ای و ذهن آگاهی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۸۰ نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و فرم کوتاه مقیاس ذهن آگاهی فرایبرگ (۲۰۰۶)، پرسشنامه های شیوه های مقابله بلینگز و هموس (۱۹۸۱) و مقیاس امیدواری اشنایدر (۱۹۹۱)را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل گردید. نتایج نشان داد مقابله مسئله مدار همبستگی مثبت و معنادار و مقابله هیجان مدار همبستگی منفی و معناداری با امیدواری دانشجویان متاهل دارند. ارتباط ذهن آگاهی نیز با امیدواری مثبت و معنادار بود. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مقابله مسئله مدار و ذهن آگاهی به شکل معنی داری امیدواری دانشجویان متاهل را تبیین می کنند. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت دانشجویان متاهلی که مقابله کارآمدی همچون مسئله مدار را به کار می گیرند و از مهارت ذهن آگاهی بالایی برخوردارند، امیدواری بیشتری را خواهند داشت.

Authors

نازنینیزدانی چروده
نازنین یزدانی چروده

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد اردبیل، اردبیل، ایران