پیش بینی فوبی اجتماعی بر اساس ذهن آگاهی، ناگویی هیجانی و بهزیستی معنوی دانش آموزان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

32

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_156

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

فوبی اجتماعی در سال های اخیر برای روان شناسان اهمیت بسیاری پیداکرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پیش بینی فوبی اجتماعی بر اساس ذهن آگاهی، ناگویی هیجانی و بهزیستی معنوی دانش آموزان است. برای رسیدن به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ است، که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند، تعداد ۲۶۱ نفر از بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه دو به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل مقیاس بهزیستی معنوی (SWSB)، پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی (FFMQ)، پرسشنامه فوبی تعامل-اجتماعی (SIAS)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS-۲۰) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فوبی اجتماعی بر اساس ذهن آگاهی، ناگویی -هیجانی، بهزیستی معنوی پیش بینی می شود. هم چنین بین مولفه های ذهن-آگاهی و فوبی اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. بین مولفه های بهزیستی معنوی و فوبی اجتماعی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. بین مولفه های ناگویی هیجانی و فوبی اجتماعی دانش-آموزان دختر رابطه وجود دارد.

Authors

فاطمهپرواز
فاطمه پرواز

گروه روان شناسی بالینی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران