تبیین نظری نقش عدالت فضایی در شکل گیری شهر عدالت محور

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

68

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BASIJCONF01_024

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

با افزایش رشد شهرنشینی و نارسایی در دسترسی شهروندان به امکانات و خدمات شهری در اثر توزیع ناعادلانه آنها، دانشمندان علوم مختلف شهری در پی تببین نظری نقش عدالت فضایی در شکل گیری شهر عدالت محور بودند. در این بین فاینشتاین با الهام از نظریه عدالت جان رالز نظریه شهر عدالت محور را بنا مینهد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین نظری نقش عدالت فضایی در شکل گیری شهر عدالت محور از طریق بررسی مبانی نظری و دیدگاه دانشمندان مختلف است. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که عدالت فضایی چگونه منجر به شکل گیری شهر عدالت محور میشود؟ روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد نظری و بنیادی است. از این رو مبانی نظری و دیدگاه دانشمندان مختلف در زمینه شهر عدالت محور و مفهوم عدالت فضایی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. در ادامه نقش عدالت فضایی در شکل گیری شهر عدالت محور با روش استنباطی از طریق مبانی نظری و تجارب پژوهش تبیین شده است. نتایج نشان داد که عدالت فضایی نقطه تلاقی فضا و عدالت اجتماعی است؛ در نتیجه هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا نمایان میشود. از این رو، تجزیه و تحلیل برهمکنش بین فضا و اجتماع در فهم بی-عدالتی های اجتماعی و چگونگی تنظیم سیاستهای برنامه ریزی برای کاهش یا حل آنها ضروری است. بنابراین، عدالت فضایی مبنای رسیدن به هدفی بزرگتر یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی و به عبارت دیگر رسیدن به عدالت اجتماعی است. بنابراین با تحقق عدالت فضایی مفهوم شهر عدالت محور نیز شکل خواهد گرفت.

Authors

میلادحسنعلی زاده
میلاد حسنعلی زاده

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان