جایگاه مدیریت معنویت محور در هویت شهری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BASIJCONF01_030

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

برای اینکه شهری بمیرد لازم نیست که حتما"با خاک یکسان شود،صرف بریده شدن علایق انسانها از آن کافی است.زندگی امروز ماچنین بحرانی رادرپیش دارد. اگراینگونه به شهری که درآن زندگی می کنیم نگاه کنیم خواهیم دید که با چه مظلومیتی به سوی مسخ پیش می رود.درمقابل چنین خطری بایدازخود واکنش نشان دهیم.جهان امروز لحظه ای انسان رابه حال خود نمی گذارد امکان مواجه ه انسان باخودرااز اوگرفته است. تامل ،محاسبه ،مراقبه برای انسان زمان ما گوهرهایی ازدست رفته اند. معنویت به عنوان یکی از مراحل روحی و روانی انسانها است که در کمال وی جایگاه والایی دارد.مردم هرمنطقه وهرسرزمینی جداازگذشته خودنیستند ودر ارتباط با این گذشته خود است که آینده خود را می سازند وزمانی این آینده پایدار می ماند که نسل های جدید خودراغریب ندانند وریشه های خود رادرامتداد ریشه های قدیم رشد دهند. کرامت انسانی در بعد فضایی و کالبدی با بزرگداشت مقام انسانی، نیازها و رعایت حریم و جایگاه متعایل وی متجلی شود. بنابراین پرهیز از فریب انسان از طرق مختلف تبلیغاتی و جذابی های فریبنده و برانگیخت حسرتهای مادی و دوری از مدگرایی ناسازگار با فطرت انسان و تنوع طلبی های مادی و روحی و ... از جمله مصادیق کرامت انسانی است.این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه اسنادی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مرور اندیشه های غربی در ناکامی روشهای مدرنیستی و تطبیق آن با دیدگاه های بومی مبنی بر خلا هویتی شهرها و جوامع امروزی و نیاز ضروری این جوامع، به بازگشت معنویت و انسان گرایی به سیستم مدیریتی آنها به نتایجی از این دست، رسیده است:مدیریت شهری معنویت محور سعی در آن دارد تا موجب تقویت خاطرات مشترک در ذهن شهروندان شود. ایجاد خاطره مشترک بدون تجربه مشترک شاید ممکن نباشد،اما تجربه های مشترک امروز زمانی خاطره خواهد شد. برای ایجاد خاطرات مشترک نیاز به حضور مشترک جوانان و نوجوانان است . اگر در ایجاد تجربه های مشترک دقیق شویم و به آثار ونتایج آن بیاندیشیم به زحمتش می ارزد، بخصوص اگرهماهنگ با محیط اطرافش باشد .برای رسیدن به این مهم بایددر مدیریت و ساماندهی فضاهای شهری به نحوی بین فضاهای جدید ساخته شده و حضور در این فضاها رابطهبرقرار کرد و مدیریتی منسجم برای فضاهای شهری با معنویت محوری داشته به گونه ای باشد که روح و غنای حسی به فضاهای شهری تزریقگردد .

Authors

سیده مرضیه سیدزاده خرازی

کارشناس ارشد طراحی شهری

سارا هرزندی

دکترای شهرسازی