تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری از دیدگاه عدالت فضایی (نمونه موردی: کلانشهرتبریز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BASIJCONF01_043

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

هرگونه برنامه ریزی که صورت میگیرد از آن جمله برنامه ریزی شهری و منطقه ای باید در صدد این باشد تا بتواند حقوق انسانها یا توسعه انسانی را برآورده کند. نابرابری هایی که در امر توزیع خدمات و امکانات ناشی از رشد شتابان شهری و شهرنشینی، یک امر طبیعی بوده و پدیدهای نو در هیچ جای جهان نمیباشد و میتوان آن ها را به حداقل رساند. این تحقیق با هدف تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری از دیدگاه عدالت فضایی در کلانشهر تبریز می باشد تا بتوانیم با بررسی وضعیت توزیع، با ارائه راهکار ها توسعه ای مطلوب در آینده برای کلانشهر تبریز را داشته باشیم. نوع روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد و جامعه آماری کلانشهر تبریز می باشد که مناطق ده گانه را تحت پوشش قرار داده است. برای این منظور از داده های طرح جامع ۱۳۹۵ بهره گرفته شد و با استفاده از نرم افزار ArcGIS و تکنیک Kernel density طبقه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان میدهند که منطقه ۸ تبریز که هسته مرکزی آن می باشد، تمرکز خدمات به ویژه خدمات مذهبی و فرهنگی را به خود اختصاص داده است و این امر منجر به توزیع ناعادلانه خدمات شهری در تبریز شده است.

Authors

محمد شالی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی منطقه ای پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی

حسین جعفری اصل

پژوهشگر گروه برنامه ریزی منطقه ای، پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی

هابیل خرمی

پژوهشگر مرکز خدمات تخصصیRS و GIS پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاددانشگاهی