نقش دانش زیست محیطی کاربردی گردشگران در پیش بینی رفتار دوست دار محیط زیست مورد مطالعه شهر نیشابور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_045

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

تالاب بین المللی میان کلاله به قبرستان پرندگان بدل شد. این واقعه تلخ در حالی به وقوع پیوست که پژوهشگران علاقمند به محیط زیست در جست و جوی ریشه ها، عوامل موثر و یافتن راه حل های کاربردی برای بحران محیط زیست هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم دانش کاربردی و متغییرهای جمعیت شناختی در تبیین رفتار دوستدار محیط زیست بود. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه مطالعاتی، شامل تمام گردشگران بومی و غیر بومی بازدید کننده از مکانهای مختلف شهر نیشابور و توابع آن در بهار ۸۹ بود. نمونه ای به حجم ۰۰۳ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گرد اوری داده ها شامل پرسشنامه دو بخشی (دانش کاربردی و رفتار زیست محیطی) با ضرایب روایی ۷۵ و% ۰۷%بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss ورژن ۴۲ و به کارگیری آزمون های اماری همبستگی پیرسون، تی تست مستقل و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها حاکی از ان بود که، بین دانش کاربردی و رفتار زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(۰۵,۰≤r=۰,۵۱۲, P) و این متغییر ۸۴% رفتار زیست محیطی را تبین کرد. جنسیت در دانش کاربردی با رفتار زیست محیطی رابطه مثبت و معنا داری را نشان داد(۰۵,۰≤r=۰,۱۶۶, P). زنان گردشگر در دانش کارکردی و رفتار زیست محیطی از مردان برتر بودند. همچنین نتایج حاکی از این بود که بین سن گردشگران در بروز رفتار زیست محیطی تفاوت معنیداری وجود داشت. بین سطوح مختلف تحصیلی با رفتار زیست محیطی هیچ رابطه ای معناداری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه این پیشنهاد را مطرح کرد که، با افزایس سرمایه گذاری در بخش اموزش های همگانی زیست محیطی کاربردی در سطوح سنی، جنسیتی و اماکن مختلف میتوان شاهد بروز و افزایش رفتار زیست محیطی در زندگی روزمره بود.

Keywords:

Authors

اکرم مهرآبادی

کارشناسی ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

سید ابوالقاسم مهری نژاد

استادیار، دانشکده روان شناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

روشنک خدابخش پیرکلانی

دانشیار، دانشکده روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا، تهران ایران