مقایسه ذهن آگاهی، نشخوارفکری و آشفتگی روانشناختی مادران کودکان با و بدون اختلال یادگیری خاص

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_105

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

زندگی با کودک دارای اختلال یادگیری برای والدین بسیار چالش برانگیز است و سطوع متفاوتی از تنیدگی را برای آنها ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ذهن آگاهی، نشخوارفکری و آشفتگی روان شناختی مادران کودکان با و بدون اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای و از نوع مقطعی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر رشت و تمامی مادران دارای کودک عادی شهر رشت در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به تعداد ۰۴۴ نفر بودند. که از این بین با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با توجه به شرایط ورود و خروج از پژوهش تعداد ۲۰۵ نفر انتخاب و پرسشنامه های مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (۲۰۰۴)، نشخوار فکری نولن و هوکسما (۱۹۹۱)، پریشانی روانشناختی کسلر و همکارانش (۲۰۰۲) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس تک و چند متغیره و نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین دو گروه از مادران در ذهن آگاهی، نشخوارفکری و آشفتگی روان شناختی تفاوت معنی دار وجود دارد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت با استفاده از آموزش ذهن آگاهی در جهت کاهش کاهش نشخوارفکری مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص با هدف ایمن سازی روانی آنها پیشنهاد میشود.

Authors

معصومه نعمت الهی ثابت

دانشجوی کارشناسی ارشد، مشاوره گرایش توانبخشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

طیبه حق پرست لاتی

استادیار، گروه آموزش معلمان، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ایران