نقش یادگیری مغز محور بر تعمیق ریاضی پایه ششم در یک دوره مبتنی بر آموزش الکترونیکی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_0574

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی نقش یادگیری مغز محور بر تعمیق ریاضی پایه ششم در یک دوره مبتنی بر آموزش الکترونیکی می باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه علت و معلولی میان دو متغیر از شیوه آماری با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه و بررسی در این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دبستان های دولتی شهر بهبهان بودند. گروه نمونه در این پژوهش تعداد ۴۰ نفر دانش آموز پایه ششم ابتدایی هستند که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مشغول به تحصیل بودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعمیق و سرعت یادگیری ریاضی میباشد. نتایج نشان داد که به لحاظ آماری، میانگین نمره تعمیق و سرعت یادگیری در بین افراد متفاوت است. یعنی استفاده از یادگیری مغز محور باعث شده است که میزان تعمیق و سرعت یادگیری بالاتر رود. از طرفی با توجه به اثر مثبت آموزش بر این متغیر می توان گفت هر چه میزان استفاده از یادگیری مغز محور بالاتر باشد به همان اندازه تعمیق و سرعت یادگیری ریاضی افراد بالاتر خواهد بود. در مورد نتیجه تاثیر آزمون ها(پیش آزمون و پس آزمون) بر تعمیق و سرعت یادگیری شاهد تفاوت نمره میانگین این دو متغیر در بین افرد هستیم یعنی افراد تحت آموزش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت داشتند.

Authors

احمد رستگار

دانشیار گروه علوم تربیتی، تهران، ایران

رقیه آقاجری

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران