تبیین نقش مولفه های کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرایلام

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 18

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_0697

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش مولفه های کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرایلام بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، مشتمل بر معلمان دوره ابتدایی شهر ایلام می باشند که در سال تحصیلی ۱۴۰۰؛۱۴۰۱ مشغول به کار هستند. در پژوهش حاضر براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای نمونه آماری به حجم ۱۴۰ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (۱۹۷۳) و پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون (۱۹۸۱) بود. از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای تحقیق و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون های آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد بدین منظور از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان رضایت شغلی معلمان با تمامی مولفه های کیفیت زندگی کاری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه های پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و فضای کلی زندگی کاری به صورت مثبت می توانند رضایت شغلی را در میان معلمان دوره ابتدایی شهر ایلام پیش بینی کنند.

Authors

طاهره تاوانه

دانشگاه فرهنگیان پردیس امام جعفر صادق (ع) کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، معلم مقطع ابتدایی شهرستان ملکشاهی

کوثر رضایی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام جعفر صادق (ع)، کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، معلم مقطع ابتدایی شهرستان مهران

مهتاب تیلا

دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام جعفر صادق (ع)، کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی، معلم مقطع ابتدایی شهرستان ایلام