مقایسه کارایی دوره ی یادگیری ترکیبی با دوره های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس روانشناسی در بین دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان های شهرستان سراب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1084

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس روانشناسی در بین دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهر سراب می باشد. روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی می باشد، جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهر سراب تشکیل می دادند که نمونه ی آماری آن ۱۵۰ نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. دانش آموزان در این پژوهش در سه گروه با سه روش مختلف یادگیری یعنی دوره های یادگیری ترکیبی ، حضوری و الکترونیکی در درس روانشناسی آموزش دیدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در درس روانشناسی می باشد که به دو شیوه الکترونیکی و چاهی تهیه شده بود ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مذکور۸۱ ⁄ بود،داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه ) تحلیل شد و نتایج نشان داد که میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره های ترکیبی در درس روانشناسی شرکت کرده بودند از دانش آموزانی که در دوره های صرفا الکترونیکی و صرفا حضوری در درس روانشناسی شرکت کرده بودند بیشتر است،.

Authors

عارف قطاعی سرابی

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

رقیه ثباتی سراب

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی