بررسی سبک های مختلف رهبری، بهره وری سازمانی و اثربخشی مدیریتی با مداخله اعتماد سازمانی و اخلاق کاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1914

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

مهم ترین عامل بهره وری در سازمان ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است و شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. بدین سبب است که سازمان ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خود را به پرورش کارکنان معطوف می نمایند و مدیران سازمان ها توسعه سرمایه سازمانی از درون سازمان هستند. سازمان های کنونی در صورتی موفق خواهند شد که به طور کامل به نیازهای زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی کارکنان پاسخگو باشند. رهبری اصیل به عنوان رفتارهای و ویژگی های روانی مثبتی، تعریف شده است که بر توسعه نقاط قوت، فضایل و اقدامات منطبق بر ارزش های اصیل درونی تاکید دارند. یکی از مهم ترین نیازهای کارکنان در سازمان، برقرای اعتماد میان آن ها و مدیر می باشد. وجود سطوح بالای اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود. با توجه به اینکه ایجاد اعتماد، موجب بهبود کارایی سازمان و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل می شود، بنابراین ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود، قابل احساس است. مقاله حاضر مقاله ای مروری است که هدف آن بررسی سبک های مختلف رهبری، بهره وری سازمانی و اثربخشی مدیریتی با مداخله اعتماد سازمانی و اخلاق کاری است.

Authors

احسان صابری نصرآباد سفلی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران.