راهبردهای توسعه کسب و کارهای گردشگری روستایی مطالعه موردی: استان زنجان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

23

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JURS-3-7_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

توجه به توسعه کسب وکار در مناطق روستایی با توجه به شرایط موجود روند رو به کاهش جمعیت نواحی روستایی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. بر این اساس در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری بررسی زمینه ها و عوامل تاثیرگذار و ارائه راهبردهای توسعه کسب وکار از ضرورت های اولیه محسوب می شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای توسعه کسب وکار در سکونتگاه های روستایی دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان و در راستای کمک به ایجاد کسب وکار بوده است. روش تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی بوده و برای جمع آوری داده های میدانی از پرسش نامه محقق ­ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته استان زنجان دارای ۴۳ روستای شناسایی شده در زمینه دارا بودن پتانسیل های گردشگری می باشد. ۵۰ درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان که شامل ۲۱ روستا می شود به عنوان تعداد نمونه لازم انتخاب شد. تعداد خانوارهای ۲۱ روستای انتخاب شده برابر با ۴۹۵۰ خانوار می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل ۳۶۷ نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی و مدل سوات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با توجه به نمره ارائه شده در جدول ماتریس نهایی رویکرد ارائه اعتبارات مالی توسط بانک ها به عنوان جذاب ترین راهبرد جهت توسعه کسب وکار در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان ارائه می شود.

Authors

مهدیچراغی
مهدی چراغی

استادیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.