شناسایی عوامل موثر بر بهره وری مدیران آموزش وپرورش استان لرستان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

25

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMTE-17-4_002

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مدل بهره وری مدیران آموزش وپرورش استان لرستان صورت گرفته­است. روش تحقیق به­صورت تلفیقی (کیفی_کمی) و از نظر هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل ۱۲ نفر از خبرگان و در مرحله کمی شامل کلیه مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش وپرورش استان لرستان به تعداد ۴۱۱ نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه کیفی از روش اشباع نظری و در بخش کمی از جدول کرجسی_مورگان، تعداد ۱۹۹ نفر (۱۰۲ مرد و ۹۷ زن) به­عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته ای بود که اعتبار آن توسط اساتید و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مقدار ۸۲/۰ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Spss۲۶ و معادلات ساختاری lisrel استفاده شد. نتایج بخش کیفی با پانل دلفی نشان داد که ۷ مولفه عوامل انگیزشی، عوامل مدیریتی، عوامل محیطی، عوامل توانمندسازی، عوامل مقبولیت، عوامل نوآوری و عوامل سازمانی و ۶۲ شاخص برای بهره وری مدیران شناسایی شد. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که بار عاملی عوامل انگیزشی ۸۴/۰، عوامل مدیریتی ۷۹/۰، عوامل محیطی ۸۰/۰، عوامل توانمندسازی ۷۲/۰، عوامل مقبولیت ۸۳/۰، عوامل نوآوری ۶۹/۰ و عوامل سازمانی ۸۵/۰ هستند. همچنین تمام شاخص های برآورد مدل اندازه گیری نشان از برازش مناسب مدل بودند.

Authors

حجتفلاح پور
حجت فلاح پور

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد خرم اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

ابراهیمپورحسینی
ابراهیم پورحسینی

استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

شجاععربان
شجاع عربان

استادیار گروه علوم تربیتی، پردیس علامه طباطبایی، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، ایران.