بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با هوش معنوی و رضایت از زندگی والدین در سال تحصیلی ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

30
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSCONF08_033

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با هوش معنوی و رضایت از زندگی والدین انجام شده است.نمونه آماری ۳۰۰ نفر است. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای است. سه پرسش نامه این پژوهش شامل: پرسشنامه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای دانش آموزان و پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده و رضایت از زندگی انریچ برای والدین می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شامل: فراوانی، میانگین ، واریانس و رسم نمودارها) و آمار استنباطی(شامل: ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با هوش معنوی و رضایت از زندگی والدین ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.

Authors

فاطمهترکاشوند
فاطمه ترکاشوند

کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

نداهرانده
ندا هرانده

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

الهامقنواتی
الهام قنواتی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان

سهیلاجهانیان
سهیلا جهانیان

کارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

حلیمهنادری
حلیمه نادری

کارشناس روانشناسی عمومی پیام نور کرج