آسیب شناسی و طراحی مدل ارائه تصویر عملکرد واحدهای سازمانی (مورد مطالعه: پارک علم وفناوری یزد)

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

58
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSCONF08_034

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

در هر سازمان با هر شرایط و منابعی، وجود یک نیروی نظارتی و کنترلی برای پیش بردن عملیات لازم بوده و این نیاز همیشگی است. لیکن در بسیاری از موارد، هدف اصلی نظام ارزیابی عملکرد که شناسایی انحرافات عملکردی و اصلاح و بهبود آن است زیر خاکستری از حساسیت های سازمانی نسبت به ارزشیابی فردی مدفون شده، انرژی سازمان را به تحلیل می برد. به همین دلیل طی مطالعه حاضر، مدلی با هدف ارائه تصویری از عملکرد واحدهای سازمانی مبتنی بر آسیب شناسی مدل های ارزیابی پیشین و نظرات خبرگان سازمانی در پارک علم و فناوری یزد طراحی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت پژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی است؛ که به صورت میدانی در مقطع زمانی بهار تا پاییز سال ۱۴۰۰ در پارک علم و فناوری یزد تحقق یافته است. به صورت کلی، مطالعه حاضر را می توان در چهار مرحله خلاصه نمود که عبارت اند از: مطالعات کتابخانه ای و استفاده از منابع داده ثانویه، مصاحبه نیمه ساختاریافته، شناسایی منابع داده ای و طراحی مدل ارائه تصویر عملکرد واحدی. مدل پیشنهادی، دارای شش بعد بر اساس موجودیت های سازمان بوده و شناسایی انحرافات عملکردی و اصلاح یا ارتقای آن را به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته است.

Authors

عالیهحق بین
عالیه حق بین

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، بخش مدیریت بازرگانی،دانشگاه یزد، ایران (کارشناس واحد طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد)

امیررضاکنجکاومنفرد
امیررضا کنجکاومنفرد

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

زهره الساداتدعائی
زهره السادات دعائی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

علیجمدی
علی جمدی

دانشجوی ارشد رفتار و منابع انسانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران