عوامل موثر بر احتمال برگشت به مصرف مواد مخدر معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

31
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSCONF08_037

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

اعتیاد یکی از مشکلات عمده در سطح جهان به شمار می آید و بازگشت مجدد به اعتیاد عامل موثری در راستای مبارزه با این مشکل می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بازگشت به اعتیاد در مراجعه کنندگان انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش های مقطعی بوده که در سال ۱۴۰۱ در شهر راور انجام شد. ۳۰ نفر از افرادی که دارای سابقه ترک و بازگشت مجدد به مواد مخدر را داشتند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیل انجام شد. در خصوص عوامل موثر در بازگشت مجدد به مصرف مواد در بین معتادان یافته های حاکی از این بود که درد جسمی بالاترین فراوانی را در بین عوامل فردی و خانوادگی شامل می شود. پس از آن مرسوم بودن استفاده از مواد، معاشرت با دوستان معتاد و منحرف و پذیرفته نشدن از طرف خانواده و دوستان بود. در بین عوامل اقتصادی و شغلی فقر و بیکاری مهمترین عامل بود. همچنین در خصوص عوامل مرتبط با مرکز ترک اعتیاد مهمترین عامل عدم شرکت مرتب در جلسات مشاوره مرکز بیان گردید. پیشنهاد می شود در دوره ترک اعتیاد از فرد معتاد حمایت شود و این حمایت نباید تنها به برگزاری جلسات آموزشی خلاصه گردد.

Authors

مهدیعامری
مهدی عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سمنان

زهرا محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره ی توانبخشی

افسانه احمدی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی