تاثیر جهت دهی بازار و نو آوری در خدمات به مشتریان بر ارزش ادراک شدهمشتری (مورد مطالعه: بانک ملت زنجان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA22_077

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهت دهی بازار و نوآوری در خدمات به مشتریان بر ارزش ادراک شده مشتری بانک ملت زنجان می باشد. روش تحقیق بصورت پیمایشی - توصیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان بانک ملت شهر زنجان می باشد. در کل تعداد ۳۸۴ نفر از این مشتریان در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی، رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت دهی بازار تاثیر معناداری بر کیفیت رابطه؛ نوآوری در خدمات تاثیر معناداری بر مشارکت مشتری ؛ کیفیت رابطه تاثیر معناداری بر ارزش ادراک شده مشتری و مشارکت مشتری تاثیر معناداری بر ارزش ادراک شده مشتری می گذارد.

Authors

علی پارسا

دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی جامی، تهران، ایران

عهدیه آقامحمدی

عضوهیات علمی، اقتصاد و مدیریت، موسسه آموزش عالی جامی، تهران، ایران

ابوالفضل آقامحمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی کار، خرم دره، ایران