بررسی توالی پاراژنتیکی نهشته های کرتاسه بالایی از طریق فرآیندهای دیاژنزی در حوضه البرز شرقی، برش تویه دروار، دامغان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOC07_017

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

بررسی دیاژنزی نهشته های کرتاسه بالایی در شمال غرب دامغان در برش تویه دروار، به شناسایی فرآیندهای مختلف دیاژنتیکی انجامیده است که بر اساس آن می توان به تاریخجه و تغییرات تکاملی رخ داده در این رسوبات پی برد. مهم ترین فرآیندهای دیاژنزی موثر بر نهشته های کرتاسه بالایی در منطقه مورد مطالعه که در مشاهدات صحرایی و در بررسی مقاطع نازک تشخیص داده شده اند عبارتند از: ۱) در مرحله ائوژنز: میکریتی شدن، آشفتگی زیستی، فشردگی فیزیکی و سیمان بلوکی و دروزی؛ ۲) در مرحله مزوژنز: فشردگی فیزیکی، دولومیتی شدن و استیلولیتی شدن و پیدایش سیمان های بلوکی و دروزی؛ ۳) مرحله تلوژنز: ایجاد شکستگی و پر شدگی رگه ها با سیمان های کلسیتی.

Authors

میثم پریمی

دانشجوی دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

امین نویدطلب

استادیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه دامغان

مهران آرین

استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

رضا اهری پور

استادیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه دامغان