مدیریت تغییر و تحول در سازمان های آموزشی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-40_021

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1401

Abstract:

تغییر و تحول اجتناب ناپذیر است، سازمان ها نیاز به آن نوع تغییرات را دارند که بتوانند مزیت رقابتی را در دنیای متحول امروز کسب کنند. پدیده ی تغییر برای پاسخ گویی به چالش های درون و بیرون سازمان و انطباق با شرایط متغیر محیطی ایجاد می شود و بدین ترتیب باید بستری را فراهم کرد که کارکنان علاوه بر این که تغییرات را بپذیرند، نسبت به آنها تعهد نیز داشته باشند و این خود نیازمند این است که تغییرات با توجه به فرهنگ سازمانی و انطباق با شرایط محیطی صورت پذیرد. سازمان ها باید بتوانند خود را همراه با تغییرات محیطی و اقتضائات آن به صورت مطلوب منطبق نمایند. یکی از متغیرهایی که می تواند بطور بالقوه بر عملکرد سازمانی تاثیر داشته باشد، (تغییر سازمانی) است؛ تغییری که در دانش، نگرش، رفتار فردی و رفتار گروهی افراد صورت می گیرد. در این نوشتار نتیجه گیری می شود یک سازمان زنده و پویا در دنیای رقابتی و پرشتاب امروز، بدون مدد از تغییر و تحول ادامه نخواهد یافت، تغییری که بصورت نهادی در کل سازمان صورت پذیرد.

Authors

فاطمه مهدی پور

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران