بررسی رابطه بین جابجائی مدیران ارشد اجرائی و عملکرد حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

48

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF03_053

تاریخ نمایه سازی: 12 مهر 1401

Abstract:

اهداف این مطالعه عبارتند از : بررسی رابطه بین جابجایی مدیران ارشد اجرایی و عملکرد حسابداری شرکت های مورد بررسی، بررسی نقش عملکرد حسابداری شرکت های مورد مطالعه در جابجایی مدیران ارشد اجرایی و همچنین بررسی عوامل موثر بر جابجایی مدیران ارشد اجرایی شرکت های مورد بررسی. روش تحقیق حاضر از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از جهت روش استنتاج از نوع توصیفی است و از تمام جامعه آماری جهت مطالعه استفاده می شود. این مطالعه همچنین از جهت طرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. این تحقیق از نظر محتوی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق استفاده از چک لیست و فیش و نمایه خلاصه بوده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات در حوزه ادبیات نظری تحقیق و بیان مفاهیم آن از مطالعات کتابخانه ای و مقالات ،سایت های علمی و کتب استفاده شده است. همچنین به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از داده های موجود در نرم افزارهای ذخیره سازی اطلاعات بورس مانند ره آورد نوین ۳ استفاده شده است. در این تحقیق نیز جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با توجه به ماهیت متغیر وابسته از رگرسیون لجستیک استفاده می شود و به منظور آزمون روابط از نرم افزار تحلیل داده (ایویوز) استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر ارتباط بین تغییرات بازده دارائی ها، بازده سرمایه گذاری ها و سود با تغییرات مدیران ارشد اجرائی می باشد . در ارتباط با سایر متغیرها تاثیری نسبت به تغییرات مدیران اجرایی مشاهده نشد.

Authors

عذرانعمتی
عذرا نعمتی

مدیرگروه حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

نسرین رحمانی

کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه