بررسی عوامل موثر بر عدم توسعه یافتگی گردشگری استان کردستان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

42

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT04_090

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر عدم توسعه یافتگی گردشگری استان کردستان از دیدگاه گردشگران ورودی به استان صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل گردشگران و مسافران که در فروردین ماه ۱۴۰۱ از استان کردستان بازدید کرده اند، می باشد. در زمان انجام این پژوهش تعداد گردشگران ورودی ۸۰۰۰ نفر بودند و با توجه به اینکه محققان به این حجم از تعداد جامعه دسترسی نداشتند با استفاده از فرمول محدود کوکران، تعداد ۲۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری این تحقیق لحاظ گردیدند. روش نمونه گیری با توجه به غیر همگن بودن آن ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل ۵۱ سوال بود. میزان پایایی یا آلفای کرونباخ پرسشنامه این تحقیق برابر با ۷۱۹/۰ بدست آمد. یافته های تحقیق حکایت از تاثیر فقدان فرهنگ گردشگر پذیری، ضعف بازاریابی، کمبود زیرساخت های مناسب مربوط به گردشگری و کمبود نیروی انسانی متخصص در عدم توسعه یافتگی گردشگری استان کردستان داشت.

Keywords:

عوامل موثر بر عدم توسعه یافتگی گردشگری , گردشگران ورودی و استان کردستان.

Authors

ساراکریمی
سارا کریمی

دانش آموخته دانشگاه غیرانتفاعی آبا

شهریارباربد
شهریار باربد

دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج

زاهدقادری
زاهد قادری

هیات علمی گروه گردشگری دانشگاه هنر و علوم اجتماعی سلطان قابوس، عمان