بررسی نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

26

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS04_135

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به روش مروری-کتابخانه ای انجام شده است. در داستان هایی که در طی سال های جنگ و پس از آن نوشته شد شاهد نقش آفرینی زنان و مردان در کنار هم هستیم. نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس ادبیات دوره جنگ گرچه بیشتر مردانه و در میدان جنگ است، اما زنان نیز در آن نقش انکار ناپذیری دارند. زنان همانگونه که نیمی از مسئولیت های اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته اند، همواره در تمام امور نیز مشارکت داشته اند. در داستان هایی که در طی سال های جنگ و پس از آن نوشته شد، شاهد نقش آفرینی زنان و مردان در کنار هم هستیم. با توجه به اهمیت نقش زنان در این دوره از تاریخ، در این مقاله، به نقش زنان در داستان های این دوره و چگونگی شخصیت پردازی نویسندگان پرداخته شده و زنانی که در پشت جبهه رزمندگان را یاری می دادند مورد نقد قرار گرفته است.

Authors

عسلخطیر
عسل خطیر

کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا، یزد، ایران

فاطمهروغنیان اردکان
فاطمه روغنیان اردکان

کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا، یزد، ایران