بررسی نقش نظام آموزش الکترونیکی در ایجاد سرمایه اجتماعی بین اساتید دانشگاه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCCR03_145

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

باتوجه به روند گسترش آموزش الکترونیکی و استفاده از آن در دانشگاه های کشور، به مرور مسئله سرمایه اجتماعی به عنوان چالشی در میان اساتید احساس شده است، ازاین جهت این پژوهش باهدف شناسایی نقش نظام آموزش الکترونیکی در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه چهارچوبی مناسب جهت ارتقا آموزش الکترونیکی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تشکیل می دهند. روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای با توزیع نسبتی است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی - مورگان، با درنظرگرفتن خطای ۵%= α؛ ۲۸۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. پرسش نامه اول برای سنجش مولفه های نظام آموزش الکترونیکی و پرسش نامه دوم برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی تدوین گردید. روایی محتوایی پرسش نامه ها را صاحب نظران تایید کردند. پایایی پرسش نامه مولفه های نظام آموزش الکترونیکی و پرسش نامه سرمایه اجتماعی بررسی و تایید گردید. برای تجزیه وتحلیل داده علاوه بر از آماره های توصیفی، از آماره های استنباطی آزمون تفاوت میانگین ها، تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل سیر و معادله ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد در آموزش الکترونیکی ضعیف بودن ارتباطات و تعاملات اعضاء و ارتباطات غیرمستقیم و پیوندهای ضعیف در آموزش الکترونیکی منجر به تقلیل در میزان سرمایه اجتماعی می شود. همچنین ازنظر هیئت علمی عملکرد آموزش الکترونیکی در ایجاد فضای تعاملی و ارتباطی، کارکرد فناوری اطلاعاتی و مدیریت فنی و پشتیبانی و مدیریت رفتار سازمانی نامطلوب می باشد.

Keywords:

آموزش الکترونیکی , برنامه ریزی آموزشی , سرمایه اجتماعی , مدیریت رفتار سازمانی و فضای ارتباطی- ساختاری

Authors

حمیدرضا نعمت الهی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران