بررسی رابطه بین حاشیه نشینی و وقوع جرایم وارائه راهکارهای پیشگیرانه مورد مطالعه : مناطق حاشیه نشین شهر بروجرد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF13_058

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد و توسعه شهرنشینی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه است. این پدیده ، پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها انحرافات اجتماعی و افزایش وقوع جرایم می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حاشیه نشینی و وقوع جرایم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این راستا میباشد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پیمایشی است. ابزار گردآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تایید اعتبار آن ازروش محتوایی با بهره مندی از نظراساتید مدیریت و حقوق و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده که مقدار آن ۰/۸۹ برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از نرمافزار آماری SPSSو آزمونt تک نمونهای استفاده شد. جامعه موردمطالعه کلیه ساکنان مناطق حاشیه ای شهر بروجرد بوده که با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد نمونه ۲۳۵ خانواراز ساکنین انتخاب و ضمن انجام مصاحبه،پرسشنامه بین آنان توزیع گردید.یافته های تحقیق نشان داد که بین بیکاری ، درآمد خانواده ، مهاجرت ، تحصیلات پدر و مادر و ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار بوده که مدعی است افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا می کنند.

Authors

امیر الیاسی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

فائزه کریمی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک