واکاوی کیفی عوامل موثر بر گرایش به خیانت زناشویی

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

55

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_039

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش به خیانت زناشویی است.این مطالعه به شیوه کیفی انجام گرفت و در ان از روش پدیدار شناسی استفاده گردید، شرکت کنندگان از میان افراد مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر رودان به تعداد ۲۰ نفر است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه ی نیمه ساختار یافته است که با رضایت مشارکت کنندگان ضبط و بازنویسی شد، و به روش کلایزی تجزیه و تحلیل گردید. در طی فرایند واکاوی دلایل خیانت زناشویی مضمون اصلی عوامل فردی با دو درون مایه بلوغ هیجانی بلوغ شناختی و مضمون اصلی شاخصهای زوجی با پنج درون مایه صمیمیت ،رضایت زناشویی،تشویق ،تمایزیافتگی و تعامل مثبت و شاخص های ارتباطی با دو درون مایه روابط گسترده و حمایتی و روابط اجتماعی استخراج گردید. و در مجموع، باید توجه داشت که وضعیت اجتماعی ما به دلیل گسترش روزافزون ارزشهای مدرن از طریق ارتباطات و رسانه ها، مدام در حال تغییر است بنا براین انجام اقداماتی از طرف مسوولین در جهت سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد.

Authors

مجیدرضاکریمی
مجیدرضا کریمی

دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

مرتضیرئیسی آهوان
مرتضی رئیسی آهوان

دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی ، جهرم ، ایران