عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری دختران دبیرستانی شهرشیراز و راه های پیشگیری

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

59

This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_040

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر بزهکاریهای شایع بین دختران دبیرستانی و راهکارهای پیشگیری از آن در شهر شیراز پرداخته است. داده های موردنیاز با استفاده از پیمایش و از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دختران اول تا سوم دبیرستان شهرستان شیراز بوده است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای ۵۰ نفر از دختران عادی مشغول به تحصیل در آموزش وپرورش ناحیه ۲ انتخاب شده و ۵۰ نفر دختران بزهکاری که از مدرسه به طور موقت اخراج یا مرتکب جرم شده و سابقه محکومیت کیفری داشته ویا دریکی از مجتمع های بهزیستی نگهداری میشوند.نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون خی ۲ و عملیات آماریspss نشان داد که از نوزده فرضیه تحقیق ،هفده فرضیه پذیرفته شده و تنها دو فرضیه (رابطه بین شغل مادر و اعتیاد والدین و بستگان نزدیک با بزهکاری) رد شد.برای شناخت بزه های شایع بین دختران دبیرستانی ۱۲ سوال در پرسشنامه لحاظ گردید که از روش توصیفی یعنی محاسبهی فراوانی و درصد ،هر یک از بزه هارا شناسایی و به ترتیب اولویت زیر اعلام گردید:-۱رابطه با جنس مخالف-۲ سوءمصرف مواد مخدر-۳ خشونت-۴ سرقت -۵ خودکشی-۶ فرار

Authors

بیژنگلابیان
بیژن گلابیان

دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی،واحد جهرم،دانشگاه آزاد سلامی،جهرم،ایران