رابطه ی باورهای منطقی و غیرمنطقی، الگوهای ارتباطی و خشونت در خانواده با گرایش بهاعتیاد در دانشجویان

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

34

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_041

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه ی باورهای منطقی و غیرمنطقی مردان و زنان، الگوهای ارتباطی خانواده و خشونتهای خانوادگی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی ۳۱۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی نقش جنسیت بم، پرسشنامه ی باورهای غیرمنطقی جونز، الگوهای ارتباطات خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک، مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر و مادر موری ای استراوس و باورهای مرتبط با مواد بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss۱۸ و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که بین باورهای غیرمنطقی با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بعد همنوایی در الگوهای ارتباطی خانواده برای گرایش به اعتیاد از قدرت پیش بینی کنندگی بالایی برخوردار است. نتایج نشان داد که بین خشونت خانوادگی با گرایش به اعتیاد و بین گشودگی با گرایش به اعتیاد رابطه معناداری وجود ندارد. بر اساس پژوهش حاضر فرزندان خانواده هایی که فاقد صمیمیت بین والدین و فرزندان بوده اند، برای غلبه بر آشفتگی های روانی خود به سوء مصرف مواد روی میآورند. تعداد زیاد سوالات پرسشنامه ها از جمله محدودیت های پژوهش حاضر بود. پیشنهاد میشود این پژوهش در میان گروه های دیگری از افراد مانند دانش آموزان انجام شود.

Authors

شهنازمحمدی
شهناز محمدی

استادیار روانشناسی دانشگاه خوارزمی

محیایاریگر روش
محیا یاریگر روش

دکتری روانشناسی دانشگاه الزهرا

مهساشهرابی
مهسا شهرابی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی