نقش دینداری بر کاهش پرخاشگری افراد خانواده

Publish Year:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

66

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FAMILYCONF01_044

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1401

Abstract:

هدف از انجام این مقاله، نقش دینداری بر کاهش پرخاشگری افراد خانواده میباشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده که چرا در برخی از خانواده ها رفتارهای پرخاشگرانه دیده میشود. در مقاله پیش رو از سه دیدگاه نظری از حوزه روانشناسی اجتماعی؛ یعنی رویکرد روانکاوی، رویکرد رفتارگرایی و رویکرد شناختی و همچنین، از مطالعات و تحقیقات پیشین، جهت تحلیل پرخاشگری در خانواده استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع مطالعه اسنادی بوده و یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک فیش برداری و روش اسنادی انجام پذیرفت گردیده است. اعتبار اصلی اشباع نظری است. نتایج نشان داد که بین مولفه های التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی بر پرخاشگری نقش تاثیرگذار دارد.

Authors

احمدیحیایی
احمد یحیایی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران