تغییرات مکانی پتاسیم خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC16_058

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1401

Abstract:

از جمله موارد مهم که در توسعه پایدار محدوده های فضای سبز نقش موثری دارد، آگاهی از میزان عناصر غذایی خاک و بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی است. هم اکنون مصرف بی رویه کودها موجب آلودگی های زیست محیطی در فضای سبز درون شهری گردیده است. بر این اساس برای بهینه سازی مصرف کود نیاز به شناخت از وضعیت حاصلخیزی خاک فضای سبز درون شهری است و تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی بعنوان یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه محسوب می گردد. هدف از این پژوهش ارزیابی پراکنش عنصر غذایی پرمصرف پتاسیم در حاصلخیری خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. در این مطالعه به روش سیستماتیک تصادفی محدوده مورد مطالعه به شبکه ۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ تقسیم و بعد از هر شبکه بسته به تراکم فضای سبز نمونه برداری تصادفی برداشت می شود. ثبت نقاط با استفاده از دستگاه GPS انجام گرفت سپس نمونه مرکب خاک از محدوده های فضای سبز منطقه چهار شهرداری شیراز جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه و تحلیل آمار ابتدا توزیع آماری داده ها تست شد و سپس نقشه پراکنش عناصر غذایی در محیط GIS Arc تولید شد. بر اساس نتایج دامنه تغییرات پتاسیم خاک در محدودهای فضای سبز منطقه مورد مطالعه بین ۱۵۰ppm تا ۴۰۰ ppm متغیر است که بر همین اساس میزان پتاسیم در دو طبقه از متوسط و خوب دسته بندی شده اند. روند تغییرات پتاسیم از غرب به شرق مقعری شکل است ولی از شمال به جنوب محدبی شکل است. پتاسیم در کل سطح فضای سبز بیشتر از ۱۵۰ ppm است که این نشان می دهد، کمبود اساسی عنصر پتاسیم برای کاشت و نگهداری گیاهان و درختان فضای سبز وجود ندارد و به مصرف کمی کود شمیایی برای تقویت پتاسیم خاک نیاز است.

Authors

سارا همت

۱. کارشناس ارتباطات معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

فاطمه کردهانی

۲. کارشنارس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

فرهاد دهقانپور

۳. کارشناس فضای سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ، شهرداری شیراز

احمد کشاورزی مویدی

۴. کارشناس فنی شهرداری منطقه ۱۰ ، شهرداری شیراز

مهدی ابراهیمی

۵. کارشناس فنی و عمرانی منطقه شش، شهرداری شیراز