پیش بینی مکانی کربن آلی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC16_060

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1401

Abstract:

از جمله موارد مهم که در توسعه پایدار محدوده های فضای سبز نقش موثری دارد، آگاهی از میزان عناصر غذایی خاک و بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی است. هم اکنون مصرف بی رویه کودها موجب آلودگی های زیست محیطی در فضای سبز درون شهری گردیده است و در برخی موارد اراضی که نیاز به مصرف کود دارند مورد بی توجهی قرار می گیرند . بر این اساس برای بهینه سازی مصرف کود نیاز به شناخت از وضعیت حاصلخیزی خاک فضای سبز درون شهری است و تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی بعنوان یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه محسوب می گردد. هدف از این پژوهش ارزیابی پراکنش مواد آلی خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. در این مطالعه به روش سیستماتیک تصادفی محدوده مورد مطالعه به شبکه ۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ تقسیم و بعد از هر شبکه بسته به تراکم فضای سبز نمونه برداری تصادفی برداشت شود. ثبت نقاط با استفاده از دستگاه GPS انجام گرفت سپس نمونه مرکب خاک از محدوده های فضای سبز منطقه چهار شهرداری شیراز جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه و تحلیل آمار ابتدا توزیع آماری داده ها تست شد و سپس نقشه پراکنش عناصر غذایی در محیط GIS Arc تولید شد. بر اساس نتایج دامنه تغییرات کربن آلی خاک در محدودهای فضای سبز منطقه مورد در حد قابل قبول است که می توان کربن آلی را در دو طبقه متوسط و خوب دسته بندی نمود. از غرب به شرق منطقه مقدار کربن آلی معقری شکل است به عبارتی در میانه منطقه کمترین مقدار کربن آلی را داریم. همچنین در راستای شمالی- جنوبی افزایش روند مقدار کربن آلی خاک نزولی است و در جنوب منطقه مقدار کربن به شدت کلهش می بابد.کربن آلی در کل سطح فضای سبزبیشتر از ۵/۰ ppm است که این نشان می دهد، کمبود اساسی عنصر مواد آلی برای کاشت و نگهداری گیاهان و درختان فضای سبز وجود ندارد ولی به مصرف کود حیوانی برای تقویت کربن آلی خاک در برخی مناطق منطقه نیاز است. بنابراین بهینه سازی مصرف کود آلی و شیمیایی برای دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز در منطقه بایستی در برنامه ریزی متخصصان و کارشناسان قرار گیرد.

Authors

فاطمه کردهانی

۱. کارشنارس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

سارا همت

۲. کارشناس ارتباطات معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

محمد رضا حسینی نژاد

۳. کارشناس فضای سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ، شهرداری شیراز

احمد کشاورزی مویدی

۴. کارشناس فنی شهرداری منطقه ۱۰ ، شهرداری شیراز

مهدی ابراهیمی

۵. کارشناس فنی و عمرانی منطقه شش، شهرداری شیراز