ارزیابی تغییرات مکانی فسفر خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC16_061

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1401

Abstract:

از جمله موارد مهم که در توسعه پایدار محدوده های فضای سبز نقش موثری دارد، آگاهی از میزان عناصر غذایی خاک و بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی است. هم اکنون مصرف بی رویه کودها موجب آلودگی های زیست محیطی در فضای سبز درون شهری گردیده است. بر این اساس برای بهینه سازی مصرف کود نیاز به شناخت از وضعیت حاصلخیزی خاک فضای سبز درون شهری است و تهیه نقشه پراکنش عناصر غذایی بعنوان یکی از ابزارهای مناسب در این زمینه محسوب می-گردد. هدف از این پژوهش ارزیابی پراکنش عنصر غذایی پرمصرف فسفر در حاصلخیری خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. در این مطالعه به روش سیستماتیک تصادفی محدوده مورد مطالعه به شبکه ۲۰۰۰ × ۲۰۰۰ تقسیم و بعد از هر شبکه بسته به تراکم فضای سبز نمونه برداری تصادفی برداشت می شود. ثبت نقاط با استفاده از دستگاه GPS انجام گرفت سپس نمونه مرکب خاک از محدوده های فضای سبز منطقه شش شهرداری شیراز جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تجزیه و تحلیل آمار ابتدا توزیع آماری داده ها تست شد و سپس نقشه پراکنش عناصر غذایی در محیط GIS Arc تولید شد. بر اساس نتایج دامنه تغییرات فسفر خاک در محدودهای فضای سبز منطقه مورد مطالعه زیاد نیست بطوریکه ما دو طبقه فسفر در سطح فضای سبز و کل منطقه شاهد هستیم. روند تغییرات فسفر از غرب به شرق بصورت مقعری شکل است. همچنین از شمال به جنوب کاهش شدید میزان فسفر را دارد. فسفر تقریبا در تمام سطح فضای سبز کمتر از ۱۵ ppm است که این نشان می دهد، کمبود اساسی عنصر فسفر برای کاشت و نگهداری گیاهان و درختان فضای سبز وجود دارد ولی به مصرف کود شمیایی برای تقویت فسفر خاک نیز نیاز است .نقشه پراکنش خاک در جهت مصرف بهینه کود آلی و شیمیایی و رشد مناسب گیاه برای دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز می تواند کمک موثری به برنامه ریزان، متخصصان و کارشناسان فضای سبز نمایید.

Authors

فرهاد دهقانپور

۱. کارشناس فضای سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ، شهرداری شیراز

احمد کشاورزی مویدی

۲. کارشناس فنی شهرداری منطقه ۱۰ ، شهرداری شیراز

محمد کریمی

۳. کارشناس فضای سبز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ، شهرداری شیراز

سارا همت

۴. کارشنارس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز

فاطمه کردهانی

۵. کارشناس ارتباطات معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز