تاثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان بهشهر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 89

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-4-38_013

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ی ابتدایی ناحیه یک ساری انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان دوره ی ابتدایی شهرستان بهشهر به تعداد ۶۵۰ نفر در سال تحصیلی ۴۰۱-۴۰۰ می باشد که از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۴۲ نفر انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته در طول سه ماه صورت گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از ضریب الفای کرانباخ ۸۳/۰ بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار spss۲۲ از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج نشان داد رویکرد درس پژوهی عاملی موثر در ارتقا صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در حوزه دانش، مهارت و عملکرد بوده است. پس درس پژوهی بر توسعه صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان بهشهر موثر است.

Keywords:

درس پژوهی , صلاحیت های حرفه ای معلمان , دوره ی ابتدایی.

Authors

منور اصغری

آموزگار پایه اول بهشهر

شبنم دهبندی

آموزگار پایه دوم بهشهر

صغری طاهری

آموزگار چندپایه بهشهر

آناهیتا پوریانی

مربی پیش دبستانی بهشهر