بسته بندی های فعال و هوشمند در محصولات باغی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PPTCONF01_092

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1401

Abstract:

امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است تا بتوان به کمک آن، فعالیت باکتریها و عوامل فساد مواد غذایی را بهحداقل رساند. پیشرفت در بسته بندی برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت هاست .بسته بندی هوشمند و فعال مواد غذایی علاوه بر به تاخیر انداختن عوامل محیطی موثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر را برای حفظ و نگهداری محصول به کار میگیرد و موثرترین راهکار برای تشخیص و اطمینان از میزان سلامت مواد غذایی هستند .بسته بندی هوشمند میتواند یک راهبرد جدید برای سیستم بسته بندی مواد غذایی تعریف شود که ابزارهایی نظیر برچسب های بارکد، بر چسب های شناسایی فرکانس رادیویی، اندیکاتورهای زمان ها، اندیکاتورهای گاز و بیوسنسورها جهت حفظ سلامت، کیفیتو تمامیت غذا، افزایش عمر ماندگاری، انتقال اطلاعات وعیب یابی استفاده می شود . بسته بندیهای هوشمند، نوعی بسته بندی است که نسبت به تغییرات درون بسته از خود واکنش نشان داده و مصرف کننده را از کیفیت محتوای بسته بندی شده آگاه میسازد .بسته بندی فعال مواد غذایی علاوه بر به تاخیر انداختن عوامل محیطی موثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر رابرای حفظ نگهداری محصول به کار می گیرد. امروزه بسته بندی فعال پیشرفت زیادی در صنایع مختلف داشته است که از جمله آنها میتوان به انواع جاذبها و رهاکننده ها، بسته بندی های با اتمسفر کنترل شده، بسته بندیهای حاوی انواع مختلف اندیکاتورو ترکیبات ضد میکروبی اشاره نمود. این سیستمهای بسته بندی قادر خواهند بود پارگیها و سوراخهای کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم و مصرف کننده را از فساد ماده غذایی آگاه سازند. فناوری نانو می تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، افزایش ویژگی های دیواره (مکانیکی، حرارتی، شیمیایی ومیکروبی)، افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب های فعالو سطوح ضد قارچ کارساز باشد. بسته بندیهای هوشمند موادغذایی علاوه بر به تاخیر انداختن عوامل محیطی موثر بر موادغذایی، روشی پویاتر را برای نگهداری محصول به کار میگیرد. بهعنوان مثال دو مقوله مهم در حفظ کیفیت ماده غذایی بسته بندی شده، کنترل میزان رطوبت و اکسیژن است. وجود اکسیژن در ظرف حاوی ماده غذایی موجب رشد میکروبهای هوازی و کپکهای قارچی میشود. به علاوه فعالیتهای اکسیدی درون ظرف باعث ایجاد طعم و بوی ناخواسته و تغییر در رنگ و خصوصیات تغذیه ای ماده غذایی میشوند

Authors

مجید جوانمرد

دانشیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران-ایران