تبیین جلوه های ادبیات مقاومت وپایداری در شخصیت ملی سردارشهید حاج قاسم سلیمانیبا تکیه بر هویت ملی آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EJPS07_089

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1401

Abstract:

عرصه ی گسترده ی ادبیات مقاومت ایران ، در بردارنده نکات و مضامین گسترده ایست که از شاخصه های متعددی درحوزه هایعرفان ،حماسه ومبانی فلسفی، برخوردار است.ازاین رواین نوع ادبی ،طیف وسیعی از روابط ومناسبات گوناگونی را از تاریخ یکسرزمین به خود اختصاص می دهد .آنچه را که در این میان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، افراد وشخصیت هایی استکه هر یک با ارایه تفکری خاص واندیشه هایی سودمند گام های استواری را در جهت اهداف متعالی انسان برداشته وتحولات عمدهای را در جهت دفاع از سرزمین وهویت ایران زمین ایجاد کرده اند. در این میان نام سردارشهید حاج قاسم سلیمانی ، به عنوانیکی از شخصیت های ملی ایران زمین در حوزه ی ادبیات پایداری ومقاومت ،در سراسر جهان امری طنین انداز است.آن چه را کهپژوهش حاضر به آن پرداخته شده است ،روابط ومناسبات گسترده ای است که این شخصیت ملی حدود چهل سال از عمرارزشمند خود را در راه دفاع ازارزش های آن در طبق اخلاص نهاده وآن هم دفاع از ارزش های دین و پیروی از سخنان ائمه یمعصومین وفرمایشات مقام معظم رهبری است. از این رو در پژوهش حاضر به تبیین مبانی گسترده ی اقدامات این شهیدبزرگواربر مبنای روابط ومناسبات گسترده ی ادبیات پایداری پرداخته شده است، علت اصلی پرداختن به چنین پژوهش هاییتبیین مولفه های مقاومت وپایداری در عملکرد افرادی است که در ایجاد تحولات عظیم وتحکیم ساختارهای اخلاقی با رویکردهای گسترده ی مبانی جامعه شناسی وتاریخی ،ابعاد وسیعی ازمناسبات اجتماعی وسیاسی را در نوردیده وبه موفقیت هایچشمگیری نیز دست یافته اند.

Keywords:

شهید سردارحاج قاسم سلیمانی , شخصیت ملی , ادبیات پایداری , ایران

Authors

فرشته ناصری

استادیار گروه زبان وادبیات فارسی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران