جایگاه، نحوه عملکرد و مقایسه انواع پودرهای منبسط شونده به عنوان یکی از روشهای استخراج سنگهای ساختمانی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEC10_048

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1401

Abstract:

در مطالعه حاضر، ابتدا جایگاه روش استخراج سنگهای ساختمانی بهکمک پودرهای منبسط شونده در مقایسه با دیگر روشهای استخراج تعیین شده است. سپس نحوه عملکرد انواع پودرهای منبسط شونده تولید خارج از کشور که بیشترین مصرف را در داخل دارند، مورد مطالعه قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک برر سی شده است. در این راستا ویژگیها، شرایط مصرف و نحوه عملکرد مهمترین و متداول ترین پودرهای منبسط شونده مورد ا ستفاده در معادن سنگ ساختمانی کشور همانند فرکت، دکسپن، کتراک و استامایت مورد بررسی قرار گرفته ا ست. برا ساس نتایج پژوهش اگرچه روش پودرهای منبسط شونده، در معادن سنگ ساختمانی ایران کاربرد گ سترده ای ندارد، ولی در مقایسه با دیگر روشهای ا ستخراج سنگهای ساختمانی از نظر جنبه های مختلف، دارای جایگاه مطلوبی است. همچنین هر یک از انواع پودرهای منبسط شونده تولید خارج نیز دارای مزایا و معایبی هستند که بای ستی برا ساس جنس و نوع سنگ ساختمانی، شرایط آب و هوایی و نوع عملکرد یعنی سرعت عمل، میزان مصرف و قیمت محصول، توسط کاربران انتخاب شده و مورد استفاده قرار گیرند.

Authors

رضا احمدی

استادیار دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک، اراک