نقش تاب آوری، نگرش مذهبی و رضایت از زندگی در پیش بینی شادکامی دانشجویان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEDP05_187

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

نظر به اهمیت شادکامی در کلیه ابعاد زندگی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تابآوری، نگرش مذهبی و رضایت از زندگی در پیشبینی شادکامی دانشجویان انجام گرفت.پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. به این منظور ۳۰۰ نفر ازدانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پیشوا به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، رضایت اززندگی داینر و همکاران (۱۹۸۵)، نگرش مذهبی خدایاری فرد و همکاران (۱۳۷۹) وشادکامی آکسفورد (۲۰۰۲) را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از روشهایهمبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگیپیرسون نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنینتاب آوری و رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معناداری با شادکامی داشتند، علاوه بر آننتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که تاب آوری ۴۱ % و رضایت از زندگی%۳۲ از واریانس شادکامی را تبیین نمودند. با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد کهمتغیرهای تاب آوری و رضایت از زندگی نقش تعیین کننده در پیش بینی شادکامیدانشجویان دارند.

Authors

زهرا کرمانی مامازندی

استادیار، گروه آموزشی روانشناسی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد

زهرا خانی

کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، پیشوا

سحر دان ژه

کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، پیشوا