نقش سرمایه های روانشناختی مثبت (خوش بینی و امید) در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEDP05_188

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

Abstract:

با توجه با اینکه اهمالکاری در زندگی دانشجویان پدیده ای شایع است، بنابراین پژوهشحاضر با هدف نقش سرمایه های روانشناختی مثبت (خوش بینی و امید) در پیش بینیاهمالکاری تحصیلی دانشجویان انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعاتهمبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشکده پرستاریدانشگاه آزاد پیشوا در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ بودند. بدین منظور ۳۱۷ نفر ازدانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد پیشوا پیشوا به روش نمونه گیری در دسترسانتخاب شدند و پرسشنامه های خوش بینی شرر (۱۹۸۵)، امید اسنایدر (۲۰۰۰) و اهمالکاریتحصیلی تاکمن (۱۹۹۱) را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگیپیرسون، تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشانداد که بین خوشبینی و اهمالکاری تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین مولفه-های امید، تفکرگذرگاه و تفکر عامل رابطه مستقیم و معناداری با اهمالکاری تحصیلیداشتند، علاوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که گذرگاه ۱۳ %و تفکر عامل ۱۵ % از واریانس اهمالکاری تحصیلی دانشجویان را تبیین نمودند. با توجه بهیافته های پژوهش به نظر می رسد که مولفه های امید نقش تعیین کننده در پیش بینیاهمالکاری تحصیلی دانشجویان دارند.

Authors

زهرا کرمانی مامازندی

استادیار، گروه آموزشی روانشناسی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد

فاطمه قاسمی بختیاری

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، سمنان