بررسی میزان نهادینهسازی تعالی سازمانی و تاثیر آن در میزان عملکرد شغلی معلمان ابتدائی مدارس دخترانه شهرستان مراغه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY06_137

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1401

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر میزان نهادینه سازی تعالی سازمانی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدائیمیباشد. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری مدیران و معلمان ابتدائی مدارس دخترانه شهرستان مراغه میباشد که تعداد آنها برابر ۰۸۳ نفر میباشد. حجم نمونه آماری نیز بااستفاده از جدول مورگان برابر ۱۸۱ نفر بدست آمد. به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات پژوهش از پرسشنامهاستفاده گردید. جهت آزمون فرضیههای پژوهش و مدلیابی معادلات ساختاری، از نرم افزار Spss۲۵ وPls استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد میزان نهادینهسازی تعالی سازمانی در میزان عملکرد شغلی معلمان تاثیر دارد. در مجموع با تایید فرضیههای پژوهش، راهکارهای متناسب با یافتههای پژوهش ارائه گردید.

Authors

معصومه فلاحی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی- آموزگار مدارس ابتدایی دولتی