بررسی میزان اثرگذاری بیکاری بر جرم و جنایت در ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF05_285

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1401

Abstract:

وقوع جرم و جنایت در جامعه دارای اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی است. اقتصاد در شرایط مناسب می تواند رشد کند و یکی از این شرایط مناسب، وجود امنیت است. وقوع جرم و جنایت در جامعه، امنیت را از بین می برد و امکان بهبود اقتصادی را کند می سازد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر وقوع جرم و جنایت و میزان اثرگذاری آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از مهمترین عوامل موثر بر جرم و جنایت، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری نرخ بیکاری بر جرم و جنایت در ایران است. به این منظور مدل جرم با استفاده از داده های شهرستانهای کشور مورد برآورد قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بیکاری و جرم و جنایت است. بنابراین مطابق نتایج تحقیق، بیکاری به صورت معناداری موجب افزایش جرم و جنایت در جامعه می شود. همچنین در برآورد مدل جرم، اثر سرریز متغیر جرم نیز مثبت و معنادار است که نشان می دهد ارتکاب به جرم در یک شهرستان، اثرات سرریز مثبت بر شهرستان های مجاور دارد.

Authors

الهام نوبهار

استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران

هادی خیرالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، ایران