تعیین رابطه بین استراتژی سازمانی و بهبود عملکرد و برنامه ریزی سازمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_040

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

Abstract:

در دنیای امروزی اطلاعات نشان دهنده قدرت سازمان ها و ابزاری برای رقابت سازمان ها با یکدیگر می باشد. سازمان ها با داشتن اطلاعات مناسب می توانند دارای عملکرد بهتری بوده و در راستای استراتژی های کسب و کار خود بهتر گام بردارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر استراتژی های رقابتی بر بهبود استراتژی های سازمانی می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل اعضاء هیات مدیره؛ مدیران فروش و بازاریابان داخل و عاملین فروش شرکت های نرم افزاری حسابداری هلو در ایران می باشد. که برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای تعیین حجم جامعه از فرمول کوکران استفاده شد، با توجه به اینکه حجم جامعه مورد نظر ۲۴۳ نفر می باشد، حجم نمونه ۱۵۵ نفر در نظر گرفته شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته استراتژی های سازمانی و رقابتی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS/۲۲ استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین استراتژی های سازمانی و رقابتی رابطه معنادار وجود دارد و جهت رابطه مثبت است و استراژی های های رقابتی قدرت پیش بینی استراتژی های سازمانی مخصوصا آینده نگر را دارد.

Authors

مهدیه کرکه آبادی

دکتری ریاضی، استادیار دانشگاه ادیبان، تهران، ایران،

سیدعلی سلیمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، تهران، ایران،