بررسی ارتباط بین فرهنگ برون سازمانی و درون سازمانی بر برنامه ریزی استراتژیک و بازاریابی بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEIM01_049

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1401

Abstract:

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین فرهنگ برون سازمانی و درون سازمانی بر برنامه ریزی استراتژیک و بازاریابی واحد تجاری مطالعه موردی بانک شهر می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از لحاظ جمع آوری داده ها پیمایشی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک شهر شعب غرب تهران می باشد که تعداد آن ها ۳۴۰ نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد ۱۸۱ نفر تعیین شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.نتایج تحقیق نشان داد، میزان عملکرد بازاریابی بانک و قابلیت ها و استعدادهای سازمانی در سطح مطلوبی برآورد شده است. فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در حد متوسط و تفکر استراتژیک و تغییرات بازار نیز کمتر از حد متوسط برآورد شده است. میزان تغییرات تکنولوژی نیز بالاتر از حد متوسط برآورد شده است. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و قابلیت ها و استعدادهای سازمان، تغییرات بازار و تغییرات تکنولوژی بر تفکر استراتژیک تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و قابلیت ها و استعدادهای سازمان بر عملکرد بازاریابی تاثیر مستقیم و معناداری دارند و تاثیر تغییرات بازار و تغییرات تکنولوژی بر عملکرد بازاریابی؛ معکوس و معنادار می باشد.

Authors

مازیار قاسمی

عضو هیات علمی ، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، گرمسار ، ایران،

ایمان رحمتعلی خزاعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی ، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، گرمسار، ایران،