مدل سازی و بهینه سازی حذف سفیکسیم از محلول های آبی با غشای کیتوسان-کربن نیترید گرافیتی-پلی (وینیلیدن فلوئورید) به روش سطح پاسخ

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-35-2_004

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1401

Abstract:

فرضیه : ترکیبات دارویی، مواد دارویی و متابولیت های آن ها از راه فاضلاب های خانگی، بیمارستانی و صنایع دارویی وارد محیط زیست می شوند. فناوری های متداول قابلیت تصفیه کامل چنین پساب هایی را ندارند. بنابراین چنین ترکیبات به وفور در آب یافت می شوند. تاکنون از روش های مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی برای حذف ترکیبات دارویی از محلول های آبی استفاده شده است. در این پژوهش، ابتدا غشای کیتوسان-کربن نیترید گرافیتی-پلی (وینیلیدن فلوئورید) (PVDF/g-C۳N۴) به عنوان غشای جدید و کارآمد تهیه شده و کارایی آن در حذف سفیکسیم از محلول های آبی با روش سطح پاسخ بررسی شد.روش ها: غشای کیتوسان-PVDF/g-C۳N۴ با غوطه وری غشای PVDF/g-C۳N۴ در محلول دارای غلظت های مختلفی از کیتوسان تهیه شد. برای بررسی کارایی غشای کیتوسان-PVDF/g-C۳N۴ در حذف سفیکسیم از محلول های آبی، از روش سطح پاسخ بر اساس طرح مرکب مرکزی استفاده شد. چهار متغیر درصد کیتوسان، مقدار g-C۳N۴، وpH محلول و غلظت سفیکسیم به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شدند. برای محاسبه چهار متغیر وابسته از الگوی درجه دوم استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد، از بین متغیرهای بررسی شده، کیتوسان به دلیل تبدیل غشای پلی(وینیلیدن فلوئورید) به نوع آب دوست، اثر عمده ای بر خواص ساختاری غشای کیتوسان-PVDF/g-C۳N۴ تهیه شده دارد. طبق نتایج، حداکثر حذف سفیکسیم (حدود %۸۱.۳۴) در pH برابر ۴.۴۲، %۳.۱۹ از کیتوسان، ۰.۱۱g  از g-C۳N۴ و ۴۲.۵۱mg/L از سفیکسیم به دست آمد. نتایج بهینه سازی، اختلاف کمی بین مقدارهای پیش بینی شده (%۸۱.۳۴) و تجربی (%۷۸.۲۱) نشان داد. همچنین ضریب هم بستگی زیاد مدل درجه دوم (%۹۹.۴۱) نشان داد، روش سطح پاسخ قابلیت حذف سفیکسیم را با تعداد کمی از آزمایش ها، به خوبی پیش بینی و بهینه سازی کرده است. نتایج تجربی حاکی از کارآمدی غشای کیتوسان- PVDF/g-C۳N۴ در حذف سفیکسیم از محلول های آبی است.

Authors

پریا حسن زاده

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر ، ایران

پروین غربانی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر ، ایران

فهیمه درخشانفرد

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر ، ایران

بهناز معمار ماهر

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر ، ایران